Assamese News

মৃতদেহ তুলি ভাগৰি নপৰা চাপৰমুখৰ হেমৰাজ বাছফৰঃ বিশ বছৰ ধৰি ডেৰ সহস্ৰাধিক মৃতদেহ উদ্ধাৰ

1 min read

মৃতদেহৰ নাম শুনিলেই হয়টো বহুতৰে ভয়ত পেটতে হাতভৰি লুকাই।যদি তাতে দূৰ্ঘটনাত ছিন্ন-ভিন্ন মৃতদেহ নাইবা উৱলি যোৱা হয়, তেন্তে সেইটো আৰু ভয়ংকৰ।তেনে সময় হয়তো আপুনি দহ […]