31.5 C
Assam
Sunday, June 26, 2022

Featured News

#SantaliNews: Santhal Colony Youth Festival 2021 e̠ nipṭạue̠t́kana

Santali#SantaliNews: Santhal Colony Youth Festival 2021 e̠ nipṭạue̠t́kana

Author- Bibek Kr Tudu:

Guwahati: O̠na pe̠ din re̠aḱ Santhal Colony Youth Festival 2021 do̠ Sunibar(18 December) hiloḱ e̠ thukume̠t́ kana.

Assam, Kokrajhar jilạ re̠aḱ Mornae Tea Estate e̠ne̠ć ṭạnḍire̠ hoye̠n pe̠-mahã re̠aḱ jarwaḱ re̠, mõ̠ṛẽ̠ hajar kho̠n hõ̠ bạṛti ho̠ṛ ko hạjire̠na.

O̠na jarwaḱ re̠n maraṅ ne̠õta pe̠ṛa, BTC Chief Executive Member Pramod Boro, ać aḱ lại saḍe o̠kte̠ye̠ jạhirke̠da je̠, ạḍi usạrage BTC so̠rkar do̠ ho̠ṛko lạgit́ Handloom Cluster e̠ te̠ara, je̠mo̠n onko do̠ algate̠ onkoaḱ jạt re̠aḱ ho̠ro̠ḱ-bandeaḱko be̠nao daṛeaḱ ar saõte̠ Santal jạtiạri ar ạricạli hara-rakab lạgit́ se̠re̠ń ar bajna cecet́ gạṛ be̠nao rakaṕ re̠aḱ hõ̠e se̠le̠t́ke̠da. Boro do̠ o̠na jarwaḱ re̠ ‘Santali Web-Portal’ hõ̠e aṛaḱke̠da.

Pạhilaḱ mahã re̠, haparao ko, je̠le̠ka hunạr haparao, shayari haparao, õ̠ṛhẽ̠ lại ańjo̠m, sereń haparao, kukli haparao, e̠ne̠ć haparao ko hoye̠na.

Do̠sar ar te̠sar mahã hiloḱ haparao ko je̠le̠ka shayari haparao, e̠kla-hunạr odoḱ haparao, aḱ-tũń haparao, kudum haparao, landa oḱco haparao, tirio-o̠ro̠ṅ haparao, tumdaḱ ṭamak ru haparao, nagada ru haparao, jạtiạri ho̠ro̠ḱ bande odoḱe̠t́ taṛam e̠man ko hoye̠na. BTC CEM Pramod Boro saõte̠ aema pe̠ṛako, Kokrajhar MLA Lawrence Islary, Gossaigaon MLA Jiron Basumatary, EM Wilson Hasda, MCLA Sajal Kr. Singha tako hõ̠ mucạt́ din re̠ hạjirko tahẽ̠kana.

Guwahati Times Santali ṭhe̠n ro̠ṛe̠t́kan tukuć EM Wilson Hasdae me̠nke̠da, “Bakajunu ho̠te̠te̠ no̠a taṛam-laha do̠ maraṅgea. No̠nkan jarwaḱko do̠ abore̠n juạnko akoaḱ kukmu ńamlạgit́ e̠ go̠ṛo̠akoa ar akoaḱ hunạrko odog lạgit́ mit́ṭe̠n ṭhạ̃iko ńame̠t́kana. O̠nkan ṭhạ̃i baṅ ńame̠t́ ae̠ma gidrạko me̠naḱkoa o̠ko̠edo̠ ạḍiko hunạran me̠nkhan tis hõ̠ akoaḱ hunạr odog lạgit́ subita bako ńamle̠t́. No̠nkan jarwaḱko do̠ o̠nkan juanko lạgit́ mit́ṭe̠n duạrge hoyoḱa.”

Ne̠õta oḱdoḱko Digeer Soren, Singrai Soren ar West Bangal kho̠n Romeo Baskey Jamshedpur kho̠n mano̠tanko saõte̠ aema Santal hunạranko hạjirko tahẽ̠kana.

Saõte̠, gạkhuṛ Santali hunạranko je̠le̠ka Bharat Tudu ar Rejina Hembrom tạkin hõ̠ o̠na jarwaḱre̠ hạjirkin tahẽ̠kana.

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: