December 2, 2021

SEBA dõ̠ HSLC re̠aḱ Pho̠lapho̠l-e̠ jạhire̠t́kana

Guwahati: THE BOARD OF SECONDARY EDUCATION ASSAM do̠ HIGH SCHOOL LEAVING CERTIFICATE (HSLC) biḍau re̠aḱ pho̠lapho̠l Sokolbar hilo̠ḱe̠ jạhirke̠da. Niạ bo̠cho̠r re̠ pas-e̠n ko re̠aḱ do̠ 93.10 o̠ṅso̠ hisạbe̠na. Jo̠to̠te̠ 426553 jo̠n pạṭhuạ biḍaure̠ko hạjirle̠na o̠nare̠ 397132 ko pas ke̠da. 426553 modre̠ 197565 do̠ ko̠ṛa gidrạko ar 228988 do̠ kuṛi gidrạ.88521 paṭhuạ ko do̠ pạhil khũṭko hataoke̠da, onko modre̠ 41659 do̠ ko̠ṛa gidrạko ar 46862 do̠ kuṛi gidrạ ko ge. 160298 pạṭhuako do̠ do̠sar khũṭko hataoke̠da, onko modre̠ 74410 do̠ ko̠ṛa gidrạko ar 85888 do̠ kuṛi gidrạ ko. 148313 pạṭhuạko do̠ te̠sar khũṭko hataoke̠da, o̠nare̠ 68342 do̠ ko̠ṛa gidrạko ar 79971 ko̠ do̠ kuṛi gidrạ ko.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: