22.3 C
Assam
Sunday, May 29, 2022

Featured News

AHSEC releases reschedule dates for HS First-year students; to start from June 6

The Assam Higher Secondary Education Council (AHSEC)...

Centre releases Rs 324 crore advance from SDRF for flood-hit Assam

The Central government has released an advance...

AASAA do̠ Udalguri re̠ bo̠cho̠r re̠aḱ Karam Po̠ro̠b ar mit́ sae ponge̠l turuiaḱ Veer Birsa Munda Jayantiye̠ barteye̠t́ kana

SantaliAASAA do̠ Udalguri re̠ bo̠cho̠r re̠aḱ Karam Po̠ro̠b ar mit́ sae ponge̠l turuiaḱ Veer Birsa Munda Jayantiye̠ barteye̠t́ kana

Author: Bibek Kumar Tudu.

Sanam Adivasi Pạṭhuạ So̠ṅgo̠ṭho̠n (AASAA) do̠ So̠mbar hilo̠ḱ bo̠cho̠r re̠aḱ Karam Po̠ro̠b ar mit́ sae ponge̠l turuiaḱ Veer Birsa Munda Jayanti, Assam, Udalguri jilạ re̠aḱ Khokhabasti re̠ye̠ barteke̠da.

Gạkhuṛ Adivasi Ạḱyurko saõ̠te̠ lahate̠n MP Santiuse Kujur tako hõ̠ manao re̠ hạjirko tahẽ̠kana. BTC EM Wilson Hasda hõ̠ po̠ro̠bre̠ hạjire̠ tahẽ̠kana.

“Udalguri jilạ re̠aḱ Khokhabasti re̠ bo̠cho̠r re̠aḱ Karam Po̠ro̠b ar mit́ sae ponge̠l turuiaḱ Veer Birsa Munda Jayanti re̠ń hạjire̠na.
O̠na napae jarwaḱ do̠ Assam re̠aḱ Sanam Adivasi Pạṭhuạ So̠ṅgo̠ṭho̠n (AASAA) Tangla & Harisinga Anchalik Committee ho̠te̠te̠ barteye̠na.
O̠na do̠ lahate̠n MP Santiuse Kujur ho̠te̠te̠ hõ̠ so̠ho̠t́e̠na,” EM Hasda do̠ no̠ako sanam katha Facebook Post re̠ye̠ o̠lke̠da.

No̠a do̠ baḍaejo̠ṅ biso̠e je̠ Birsa Munda do̠ Bharo̠t Jạtiạri Sạdhin Lạṛhạić, Dho̠ro̠m guru ar Jạt Liṭạ me̠nte̠ye̠ baḍaeoḱkana o̠ko̠edo̠ Munḍạ jạtko kho̠ne̠ tahẽ̠kan.

Budhbar hilo̠ḱ, November 10, Prime Minister Narendra Modi ho̠te̠te̠ ạyure̠n Union Cabinet re̠ November 15 disại lạgit́e̠ jạhirke̠da, Birsa Mundawaḱ janam mahã, “Jayanti Gaurav Diwas” ge, mit́ṭe̠n Jạtiạri Sạdhin Lạṛhạić se̠ć maraṅ sabasi odoge̠t́kan tuluć.

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles

error: Content is protected !!
eskort
%d bloggers like this: