Video || প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ ৰ আৱাসগৃহৰ আধাৰশিলা স্হাপন |

Watch Video
ওদালগুৰি জিলাৰ ৩৩ নং নোনাই ছেৰফাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খৈৰাজংঘল VCDC ত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ ৰ আৱাসগৃহৰ আধাৰশিলা স্হাপন |

ওদালগুৰিৰ পৰা কেমেৰাত নৱজ্যোতিৰ সহযোগত মিৰাজুল হোছেইনৰ ৰিপোৰ্ট |

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: